Deklaracja Dostępności dla strony internetowej BIP Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Zawierciu

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Zawierciu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do http://bip.sp1.zawiercie.edu.pl/.

  • Data publikacji strony internetowej: 2018-05-12.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-08.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Część załączonych dokumentów może nie posiadać warstwy tekstowej - są skanami dokumentów.

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Niektóre dokumenty (skany) zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-08.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dokumentu zawierającego wynik przeglądu, badania lub audytu dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej - https://wave.webaim.org/report#/http://bip.sp1.zawiercie.edu.pl/

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Na stronie zastosowano możliwość zmiany kontrastu, w tym ustawień dzień/noc.

Na stronie istnieje mechanizm, który umożliwia pominięcie bloków treści powtarzanych na wielu stronach internetowych.

Strona posiada mechanizm zmiany wielkości czcionki.

Strona posiada mechanizm zmiany układu strony.

Strona posiada mechanizmy kontroli historii zmian.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz Franelak, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 67 225 62. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą następujące wejścia:

•Od ulicy 11 Listopada – główne wejście schodami, drzwi otwierane samodzielnie

•Z drugiej strony szkoły, od strony boiska – drugie wejście prowadzące po schodach w dół do szatni lub schodami w górę na kolejne piętra.

•Od strony boiska - wejście do basenu szkolnego.

•Od strony rzeki Warty wejście do kotłowni basenowej – tylko dla upoważnionych pracowników.

•Od strony boiska, przy wjeździe głównym - bezpośrednie wejście do kuchni – dla pracowników i dostawców towarów spożywczych

•Przy wjeździe głównym wejście do kotłowni – dla upoważnionych pracowników W żadnym z wejść nie ma podjazdu dla osób niepełnosprawnych, nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

•W budynku nie ma wind.

•Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się tylko przy basenie.

•W budynku szkoły nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

•Przed budynkiem od strony wejścia do szatni wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

•Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

•Na terenie szkoły istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Wymagane jest telefoniczne ustalenie terminu załatwienia sprawy.

TytułTypRozmiarDodany przez
Raport o dostępności podmiotu publicznegopdf104.70 KBGrzegorz Franelak
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 08 luty 2021 13:59 Grzegorz Franelak
Artykuł został zmieniony. sobota, 13 luty 2021 13:02 Grzegorz Franelak Porównaj
Artykuł został zmieniony. sobota, 13 luty 2021 13:02 Grzegorz Franelak Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 23 luty 2021 16:10 Grzegorz Franelak Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 23 luty 2021 16:12 Grzegorz Franelak Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 23 luty 2021 16:12 Grzegorz Franelak Porównaj
Artykuł został zmieniony. sobota, 27 marzec 2021 20:43 Grzegorz Franelak Porównaj
Artykuł został zmieniony. sobota, 27 marzec 2021 20:58 Grzegorz Franelak Porównaj
Artykuł został zmieniony. sobota, 27 marzec 2021 20:59 Grzegorz Franelak Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 30 marzec 2021 10:37 Grzegorz Franelak Porównaj