Menu podmiotowe

Rejestry i ewidencje w zakresie nauczania

 1. Księga ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu zamieszkałych w obwodzie szkoły
 2. Księga uczniów
 3. Imienna ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły
 4. Imienna ewidencja wydanych legitymacji szkolnych
 5. Rejestr wydanych kart rowerowych
 6. Imienna ewidencja wydanych zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty przekazywanych szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną
 7. Rejestr druków ścisłego zarachowania (ewidencja przychodu i rozchodu)
 8. Rejestr zarządzeń dyrektora szkoły
 9. Rejestr uchwał rady pedagogicznej

Rejestry i ewidencje w zakresie bezpieczeństwa uczniów

 1. Rejestr wypadków
 2. Rejestr wyjść grupowych

Rejestry kadrowo – płacowe

 1. Rejestr zatrudnionych pracowników
 2. Rejestr wydanych świadectw pracy
 3. Ewidencja zastępstw nauczycieli
 4. Ewidencja rozliczenia godzin ponadwymiarowych
 5. Rejestr szkoleń pracowniczych BHP
 6. Rejestr wydanych delegacji służbowych
 7. Rejestr umów zleceń
 8. Rejestr wypadków pracowników przy pracy
 9. Rejestr wydanych zaświadczeń dla pracowników

 Rejestry o charakterze administracyjnym

 1. Ewidencja korespondencji wchodzącej i wychodzącej
 2. Księga kontroli zewnętrznych
 3. Ewidencja upoważnień
 4. Księga druków ścisłego zarachowania
 5. Ewidencja pełnomocnictw
 6. Rejestr skarg i wniosków

Dokumentacja w zakresie gospodarki materiałowej

 1. Ewidencja środków trwałych i wyposażenia
 2. Księga zbiorów bibliotecznych oraz rejestr ubytków
 3. Książka obiektu budowlanego zawierająca wykaz kontroli okresowych dotyczących stanu technicznego obiektu

Archiwum dokumentacji szkoły

            Dane z rejestrów, ewidencji, zbiorów oraz archiwum udostępniane są na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. Nr 112, poz. 1198, ze zm.).

DYREKTOR : Joanna Gewald

tel: 32 672 25 62

Oświadczenie majątkowe znajdziesz na stronie http://www.zawiercie.bip.net.pl/

Dyrektor jest organem placówki uprawnionym do kierowania jej bieżącą działalnością i reprezentowania jej na zewnątrz.

Kompetencje Dyrektora określa art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) oraz Statut placówki.

BUDŻET Szkoły Podstawowej na 2019 rok:

Dochody –   87 800 zł

Wydatki –  3 324 385 zł

Powyższe kwoty przeznaczone są na:

 • wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,
 • wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło),
 • składki ZUS i Fundusz Pracy finansowane przez pracodawcę,
 • odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • bieżące opłaty za media,
 • bieżące remonty,
 • zakup usług pozostałych,
 • zakup wyposażenia pomieszczeń szkolnych,
 • dokształcanie nauczycieli,
 • szkolenia pracowników,
 • zakup środków czystości, materiałów konserwatorskich do bieżących napraw,
 • zakup materiałów kancelaryjnych, druków szkolnych,
 • zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki szkolnej,
 • dożywianie dzieci w stołówce szkolnej.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki jest jednostką organizacyjną Miasta Zawiercie nie posiadającą osobowości prawnej. Mienie Szkoły Podstawowej stanowi mienie komunalne miasta Zawiercie na prawach powiatu.

AKTYWA TRWAŁE: 3 591 347,69 zł

AKTYWA OBROTOWE: 10 261,30 zł

SUMA AKTYWÓW: 3 601 608,99 zł

Stan na 31.12.2019 r.